Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
Πρακτικά ΑΕ - ΕΠΕ - Προσάρτημα
Θεωρήσεις Βιβλίων - Στοιχείων
Ενάρξεις Επιχειρήσεων φυσικών & Νομικών προσώπων
Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό
Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου
Μηχανοργάνωση λογιστηρίων
Μισθοδοσία
Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
Υπηρεσίες

Ενημέρωση Βιβλίων Α' - Β' και Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ
Eπιχειρήσεις Ατομικές
Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε.
Εταιρείες Ε.Π.Ε - AE
Τεχνικών Επιχειρήσεων (Βιβλίο Κοστολογίου - Εντυπο Προυπολογιστικού, Απολογιστικού κόστους)
Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α - Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α
Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ - Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ
Δήλωση εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
Δήλωση Ε.Τ.Α.Κ Νομικών Προσώπων